vrijdag, 23 april 2010

DE BELGISCHE TROONOPVOLGING

215px-HM_King_Albert_II,_King_of_the_BelgiansDe Belgische grondwet regelt in de artikelen 85 tot 95 de procedures inzake de Belgische troonopvolging.

In de Belgische monarchie geldt het eerstgeboorterecht.Sinds 2 december 1991 werd de Salische Wet afgeschaft door een Koninklijk Besluit en hebben zowel mannen als vrouwen gelijke rechten in de erfopvolging,maar dit geldt uitsluitend voor de nakomelingen van Koning Albert II.Dit sluit de vrouwelijke nakomelingen van Leopold II, Albert I en Leopold III uit voor de troonopvolging.

De kroonprins van België is de eerste opvolger van de Koning der Belgen.Indien dit het oudste kind is bezit deze ook de dynastieke titel "Hertog van Brabant".

Indien Prins Filip de troon bestijgt zal Prinses Elisabeth, zijn oudste kind, de allereerste vrouw zijn die de titels van kroonprinses van België en hertogin van Brabant zal dragen.Ook zal zij , na haar vader, de eerste regerende Koningin der Belgen worden.

Sommigen beweren nog steeds dat de zoon van Leopold III uit zijn tweede huwelijk met Lilian Baels, nl. de onlangs overleden Prins Alexander ook een wettige opvolger was.Omdat Prins Alexander de grondwettelijke verplichting en de toestemming voor zijn huwelijk met Lea Wolman niet aan Koning Boudewijn vroeg werd deze van de troonopvolging uitgesloten !

Uit het huwelijk met Liliane Baels had Koning Leopold III ook twee dochters nl. Marie Christine (1951) en Marie Esmeralda (1956) .

Dezen hebben zeker geen recht op de troon aangezien de afschaffing van de Salische Wet alleen maar geldt voor de nakomelingen van Koning Albert II. Toch mogen ze de titel van Prinses van België dragen.

De huidige lijst van opvolging luidt als volgt :

1.Prins Filip (1960)

2.Prinses Elisabeth (2001)

3.Prins Gabriël (2003)

4.Prins Emmanuel (2005)

5.Prinses Eléonore (2008)

6.Prinses Astrid (1962)

7.Prins Amedeo (1968)

8.Prinses Maria-Laura (1988)

9.Prins Joachim ( 1991)

10.Prinses Luisa Maria (1995)

11.Prinses Laetitia Maria (2003)

12.Prins Laurent (1963)

13.Prinses Louise ( 2004)

14.Prins Nicolas ( 2005)

15.Prins Aymeric (2005)

655_510_KEEP_RATIO_SHRINK_CENTER_FFFFFF

11:16 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

zondag, 21 maart 2010

Wordt PRINS FILIP een ceremoniële Koning ?

BIBU3_GIO2NH15V_1+FF_filipAlbert_jpg_275_In de Standaard en La Libre Belgique van 20/03/2010 en in de Zevende Dag van 21/03/2010 werd veel aandacht besteed aan de politieke macht van de Koning en de modernisering van de monarchie.

Volgens onze grondwet heeft de Koning heel wat bevoegdheden.Hij is onder meer de opperbevelhebber van de krijgsmacht, hij heeft de leiding over onze buitenlandse betrekkingen en heeft het recht munt te slaan.

Volgens art.109 van de grondwet ondertekent,bekrachtigt en kondigt hij de wetten af.Ook zijn politieke rol bij de regeringsvorming is essentieel : volgens art. 96 van de grondwet ontslaat en benoemt hij de ministers.En wat te zeggen over zijn politieke invloed bij het aanstellen van de regeringsformateur in tijden van crisis.In feite is de Koning juridisch onverantwoordelijk en zijn de ministers verantwoordelijk.

Die bevoegdheden werden lange tijd als een grondwettelijke formaliteit beschouwd tot onverwacht in 1990 de "abortuscrisis" losbarste !

Op 29 maart 1990 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet goed die abortus uit het strafrecht haalt.
Een dag later liet Koning Boudewijn weten dat hij een gewetensprobleem had en de wet niet zou tekenen .

In een brief aan Premier Martens liet de Koning aan de voltallige regering weten dat hij de wet niet zou tekenen wegens "gewetensbezwaren "en hij erop rekende dat de politici naar een oplossing zouden zoeken en tegelijkertijd de instellingen zouden respecteren !Op basis van art.82 van de grondwet werd "de onmogelijkheid tot regeren" vastgesteld.De regering zal dan ook de machten van de Koning uitoefenen.De ministerraad zal de abortuswet tekenen , bekrachtigen en afkondigen !

Tot op vandaag was het relatief stil gebleven over deze aangelegenheid ! Wat verschillende politieke partijen nu voorstellen komt er op neer aan de toekomstige Koning ( Prins FILIP) de expliciete bevoegdheden af te nemen en hem nog louter een ceremoniële rol toe te kennen.Men spreekt dan van een protocollaire monarchie waarin de Koning nog slechts een protocollaire functie heeft !

Het zogenaamde Scandinavische model is al van toepassing in Zweden waar de politieke rol van de koning overgenomen werd door de parlementsvoorzitter.

In 2008 werd in Luxemburg de rol van Groothertog Henri beperkt door hem nog slechts een protocollaire functie te geven ten gevolge van zijn weigering een wet ter legalisering van euthanasie te bekrachtigen.

Men kan zich terecht afvragen hoe men in België een bevredigende oplossing zal vinden om de standpunten van de verschillende politieke partijen met elkaar te verzoenen zonder opnieuw een "mini-koningskwestie" uit te lokken ! Het debat over dit grondwettelijk thema belooft alvast een boeiend stukje geschiedenis te worden !

10:54 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

zondag, 07 maart 2010

HET KASTEEL van WIJNENDALE : een historische burcht

Tijdens de laatste dagen van mei 1940 had koning Leopold III het kasteel van Wijnendale uitgekozen als verblijfplaats.
Samen met hem verbleven ook Prins Karel en Koningin Elisabeth in deze middeleeuwse versterkte burcht.

Het was daar dat Koning Leopold op 25 mei 1940 het historisch onderhoud had met een paar van zijn nog in België verblijvende ministers.Het waren de heren Paul -Henri Spaak, Pierlot en Vanderpoorten.
Dit onderhoud -dat verkeerd afliep - lag mee aan de basis van de Koningskwestie die tot in 1950 de Belgische bevolking en de politici verdeelden.
Die breuk tussen de Koning en de Regering Pierlot en de beschuldigingen aan het adres van de Koning dat hij Duitse sympathieën had , hebben van hem een "omstreden" koning gemaakt !
Op 20 september 1944 besloten de Verenigde Kamers dat de Koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren en werd zijn macht overgedragen aan zijn broer Prins Karel, die als Regent de grondwettelijke eed aflegde.Het land kende een woelige periode en vooral in Wallonië stak een republikeinse stroming de kop op.De terugkeer van de Koning veroorzaakte zware rellen waarbij er in Grâce-Berleur bij Luik 3 doden vielen tijdens een betoging .
Later besliste Koning Leopold III tot troonsafstand ten voordele van zijn oudste zoon Boudewijn die op 17 juli 1951 onder grote belangstelling de grondwettelijke eed aflegde als 5de Koning der Belgen.

Het kasteel van Wijnendale te Torhout is zeker een bezoek waard !

Onderstaande eigen foto toont u hoe het kasteel er vandaag uitziet !

DSC00397-Kasteel van Wijnendale te Torhout

10:12 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |  Print

dinsdag, 23 februari 2010

TAFEREEL : DE BELGISCHE REVOLUTIE ( 1830)

DE BELGISCHE REVOLUTIE ( WAPPERS)

13:56 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

donderdag, 11 februari 2010

DE KONINGSKWESTIE ( LEOPOLD III)

leopold-iii
De koningskwestie is één van de meest dramatische momenten uit de koninklijke geschiedenis van België.Dit conflict tussen de Politiek en de Koning zette ons land in rep en roer.
Voor een uitgebreid relaas over het ontstaan en het verloop van deze crisis verwijzen we u naar de linkerkolom van deze website.

KLIK OP DE RUBRIEK "Geschiedenis van België" op DE KONINGSKWESTIE

Het was vooral het gedrag tijdens en na Wereldoorlog II van de nogal eigenzinnige en autoritaire Leopold III , dat kwaad bloed zette bij een deel van de bevolking en de politici.
Bij het uibreken van de oorlog handelde hij meer als bevelhebber van het leger dan als staatshoofd !Hij bleef in het land en meldde zich krijgsgevangene tegen de wil van zijn regering in.Wellicht hield hij - zoals nog vele anderen in dit land- rekening met een mogelijke Duitse overwinning.
In november 1940 had hij een geheim onderhoud met Hitler in de hoop toezeggingen te bekomen over de onafhankelijkheid van België.Hij bleef de Belgische regering , die zich in Londen bevond , negeren en deed geen enkele poging om de verzetsbeweging tegen de nazi's aan te moedigen.
Na de oorlog was de verzoening met zijn regering onmogelijk geworden door zijn koppig vasthouden aan zijn autoritaire ideeën.
Aan het einde van de oorlog werd Leopold III door de Duitsers naar Oostenrijk weggevoerd.Tijdens zijn afwezigheid werd zijn broer , Prins Karel ( van Vlaanderen) , aangesteld als Regent.
In mei 1945 werd de koning bevrijd maar de toenmalige regering weigerde de verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn terugkeer. De koningskwestie verdeelde het land gedurende 6 jaar.Na een spannend referendum (58% stemde voor de terugkeer) kwam de koning uiteindelijk in juli 1950 terug.
Zijn terugkeer leidde tot een enorme sociale onrust in het ganse land.Onder de revolutionaire dreiging van de teloorgang van de monarchie stond Leopold III zijn troon af aan zijn oudste zoon Boudewijn.
Langzaam maar zeker keerde de rust terug.
De monarchie was gered maar kwam wel verzwakt uit deze crisis !

17:26 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Print

maandag, 30 november 2009

PRINS ALEXANDER VAN BELGIË OVERLEDEN

Zondagnamiddag overleed de 67-jarige Prins Alexander van België, halfbroer van Koning Albert II, aan een longembolie.
Hij was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van Koning Leopold III en Prinses Liliane Baels.Tijdens zijn studentenjaren kwam de Prins vaak in het nieuws door zijn voorliefde voor mooie vrouwen en snelle auto's....Een familietrekje eigen aan de Coburgs ! De laatste jaren was het stil rond de minzame Prins die op latere leeftijd huwde met Prinses Léa Wolman.
Het was opvallend dat hij zich nog weinig in het publiek vertoonde..
Hiermee verliest België wellicht "de armste prins" uit de Koninklijke Familie.Aan hem waren geen royale dotaties besteed in tegenstelling met de kinderen en nazaten uit het eerste huwelijk van Koning Leopold III.....

prins-alexander-halfbroer-van-koning-albert-is-overleden_5_460x0

02:06 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 24 november 2009

FILIP en MATHILDE met kinderen

F&M

Op de foto ons toekomstig vorstenpaar met de 4 kinderen.

1. Kroonprins Filip, Hertog van Brabant, geboren te Brussel op 15 april 1960.

2. Prinses Mathilde d'Udekem d' Acoz, geboren te Ukkel op 20 januari 1973.

3.Prinses Elisabeth geboren op 25 oktober 2001.

4.Prins Gabriël geboren op 20 augustus 2003.

5.Prins Emmanuel geboren op 4 oktober 2005.

6.Prinses Eléonore geboren op 16 april 2008.

16:52 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |  Print

zondag, 15 november 2009

P-MAGAZINE : Het geheime seksleven van het Belgisch Koningshuis

pmag0946In P- Magazine verscheen zopas een artikel van de hand van Wim Swinnen over de buitenechtelijke avontuurtjes van de familie van Saksen-Coburg (van Leopold I tot Albert II.)
In een vlotte directe stijl confronteert de auteur ons met de talrijke amoureuze escapades en liefdesaffaires van de leden van het Belgisch Koningshuis met als gevolg een rits buitenechtelijke nazaten (de zogenaamde koninklijke bastaards !)....Het bijna onblusbaar libido van de Coburgs spreekt tot de verbeelding !
Dat deze smeuïge verhalen (voor een deel gebaseerd op oncontroleerbare roddels en geschiedkundige waarheden) ons indertijd door onze leraars geschiedenis netjes verzwegen werden is een feit. Koningen en hun gevolg hebben immers een voorbeeldfunctie !
Terecht gaat men in het artikel van P-Magazine ervan uit dat Koning Boudewijn als uitzondering op de regel bestempeld kan worden . (Boudewijn koesterde toch volgens sommigen een bijna platonische liefde voor zijn stiefmoeder Liliane Baels!).

Tot slot dit : Kroonprins Filip en Prinses Mathilde blijken tot op de dag van vandaag de schandalenreeks bij de Coburgs definitief te stoppen ! De invloed van de "heilige" Koning Boudewijn en de "charismatische beweging " is duidelijk zichtbaar bij ons toekomstig koningskoppel dat langzaam maar zeker klaargestoomd wordt om Albert II op te volgen.
Wie geïnteresseerd is in het artikel van P-Magazine loopt vliegensvlug naar de krantenwinkel !

11:01 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 27 oktober 2009

DE MISLUKTE AANSLAG OP LEOPOLD II

imagex130x195In 1902 werd het traditionele Te Deum van 15 november in de Sint-Michiels - en Sint-Goedelekathedraal vervangen door een herdenkingsplechtigheid voor de pas overleden echtgenote van Leopold II, Koningin Marie-Henriette.
Koning Leopold II woonde samen met de leden van de Koninklijke Familie en de notabelen van het land de ceremonie bij.
Na de dienst vormde zich een stoet van 3 koetsen die de koning en zijn aanhang via de Koningstraat naar het Paleis terugbracht. Toen dook plots uit de menigte de Italiaanse anarchist Gennaro RUBINO op. Zijn bedoeling was Leopold II te doden. RUBINO wilde zich wreken op de afslachting van 6 Leuvense betogers die hun woede uitschreeuwden wegens het niet goedkeuren van de wet op het algemeen enkelvoudig stemrecht (Dit werd pas in 1919 goedgekeurd voor de mannelijke bevolking. In 1948 werd ook het algemeen stemrecht aan vrouwen toegekend)Doch bij het trekken van zijn revolver bleef het wapen in de voering van zijn vest haperen.Daardoor verloor hij kostbare tijd waardoor hij zowel de eerste koets met de door hem gehate Leopold II, als de tweede koets met de vrouwelijke leden van de Koninklijke Familie miste.Tenslotte knalde hij zijn revolver leeg op de derde koets waarin een paar van de voornaamste notabelen van het land hadden plaats genomen. Intussen schreeuwde hij de menigte toe : "Leve de sociale revolutie". De verbouwereerde toeschouwers zwegen ! Niemand was gewond .....De aanslag was mislukt ! Gennaro RUBINO werd opgepakt en opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles.

Op 26 januari 1903 begon te Brussel onder grote belangstelling het assisenproces.RUBINO werd uiteindelijk veroordeeld tot levenslange opsluiting en dwangarbeid.Tijdens zijn proces verklaarde hij dat hij hoopte dat een ander meer geluk zou hebben, dat hij nergens spijt van had en dat hij op om het even welke koning had willen schieten omdat koningen tirannen zijn en het volk uithongeren.Tijdens zijn proces zat hij in de gevangenis van Sint-Gilles.Hij verbleef daar van 15 november 1902 (de dag van de moordaanslag !) tot 8 april 1903.Nadat zijn cassatieberoep verworpen was werd hij overgebracht naar de gevangenis van Leuven-Centraal waar hij zijn zware straf (de aanslag was mislukt, niemand was gewond en toch werd hij tot de zwaarste straf veroordeeld wellicht om als voorbeeld te dienen) zou uitzitten.

Het Belgische penitentiaire systeem was in die tijd gebaseerd op het systeem van cellulair isolement.RUBINO moest nu 24 op 24 uur in zijn bekrompen cel doorbrengen zonder contact met zijn medegevangenen en met een tot een strict beperkt contact met zijn familie.Zo mocht zijn broer hem slechts 1 brief per jaar toesturen.
RUBINO werkte in zijn cel.Aanvankelijk was dat handenarbeid (boekbinden) maar uiteindelijk kreeg hij volgens zijn intellectuele mogelijkheden ander werk o.a vertaalwerk.Intussen hield hij zich bezig met het neerschrijven van zijn anarchistische ideeën met de hoop de manuscripten vroeg of laat uit de gevangenis te kunnen smokkelen en deze uit te geven.Door de eenzame opsluiting en de vele pesterijen ( meestal vanwege de gevangenisdirecteur) ging zijn lichamelijke en geestelijke toestand zienderogend achteruit. Zijn manuscripten werden ontdekt en hem door de directeur van de gevangenis afgenomen.Totaal ontredderd en vereenzaamd stierf hij op 14 maart 1918 (op 59-jarige leeftijd)in de gevangenis van Leuven-Centraal.De volgende morgen werd zijn lichaam in alle stilte begraven.Toen de familie later naar hem informeerde vertelde men dat hij gestorven was aan de Spaanse griep !( een leugen om bestwil ?)

Anne MORELLI, professor Geschiedenis aan de ULB publiceerde in 2006 haar boek : "Rubino.L'anarchiste italien qui tenta d'assasiner Leopold II" (Editions Labor,2006)
Zopas verscheen bij de uitgeverij EPO van de hand van dezelfde auteur een Nederlandse versie onder de titel : "Rubino.De aanslag op Leopold II"Anne MORELLI is erin geslaagd een levendige en indringende reconstructie te maken van de mislukte aanslag op Leopold II.Eerst volgt ze zijn leven in Italië waar hij opgroeide, dan in Londen waar hij leefde in een anarchistisch milieu en dan in Brussel waar hij zijn moordaanslag pleegde.
Tenslotte geeft ze ons een overzicht van de penitentiaire straf die de "mislukte koningsmoordenaar" uitzit in de gevangenis van Leuven-Centraal.We maken langzaam maar zeker het wegkwijnen en de geestelijke aftakeling mee van RUBINO die er totaal ontredderd en vereenzaamd stierf...!

00:20 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 24 februari 2009

HET KONINGSCHAP VAN LEOPOLD III

210px-Princess_Astrid_engaged_in_19260p 3 november 1901 wordt Leopold als zoon van Prins Albert en Prinses Elisabeth geboren.De toenmalige Leopold II is zijn grootoom en bij diens dood bestijgt zijn vader in 1909 de troon. Zoals dat in België gebruikelijk is krijgt prins Leopold als kroonprins de titel van Hertog van Brabant.In 1926 ontmoet de kroonprins in Stockholm de charmante Zweedse prinses Astrid. (17/11/1905).In november van datzelfde jaar trouwen ze. Ze krijgen 3 kinderen : prinses Joséphine-Charlotte (11/10/1927), de latere Groothertogin van Luxemburg, prins Boudewijn (7/9/1930), de latere koning en prins Albert (7/6/1934), de huidige koning.(wordt vervolgd)

18:24 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 25 maart 2008

KONING ALBERT I EN ZIJN OPVOLGER LEOPOLD III

800px-Albert_I_and_Leopold_III

11:34 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Print

dinsdag, 26 februari 2008

HET TURBULENTE LEVEN VAN KONINGIN ELISABETH

275px-Elisabeth_of_BelgiumElisabeth, hertogin van Beieren (geb.1876) huwt in 1900 met Prins Albert (de latere Koning Albert I)
Ze krijgen 3 kinderen : Prins Leopold (1901-1983), de latere Koning Leopold III, Prins Karel( 1903-1983), de latere Prins-Regent en Prinses Marie-José (1906-2001).
Op 23/12/1909 volgt Albert zijn vier dagen tevoren overleden oom Leopold II op en wordt Elisabeth de derde koningin der Belgen.
Koningin Elisabeth is één van de kleurrijkste figuren van de Belgische dynastie.
Ze leidde een turbulent bestaan en drukte haar stempel zowel op cultureel als sociaal vlak.
Sommigen beweren dat haar rebels temperament mede aan de basis lag van haar populariteit en haar succes bij politici en kunstenaars van allerlei pluimage...

De populaire koningin overleed in 1965.

17:02 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Print

dinsdag, 30 oktober 2007

DE MYSTERIEUZE DOOD VAN ALBERT I

ALBERT1Op 17 februari 1934 overleed Albert I ( 1875-1934).
De officiële doodsoorzaak was een ongelukkige val van de rotsen te Marche-les-Dames.Niemand was echter rechtstreekse getuige van de gebeurtenis...Op 17 februari was de Koning uit Brussel naar Marche-les-Dames vertrokken samen met zijn kamerheer, een zekere Van Dijck.Het was toen ongeveer 13u3O.De koning wilde er op zijn eentje de rots beklimmen en maakte afspraak met zijn kamerheer rond 17 u. aan de achtergelaten auto. Toen de Koning niet op de afspraak vescheen begon de kamerheer een vruchteloze zoektocht en toen hij rond 19 u geen spoor van de Koning vond sloeg hij alarm en belde het Paleis te Brussel op. Pas om 2 uur 's morgens werd het lijk van Koning Albert I gevonden ...in het struikgewas aan de voet van de rots .Het levenloze lichaam van de Vorst vertoonde een zeer diepe wonde aan het hoofd.De koning werd in een auto gelegd en naar het Paleis te Laken getransporteerd...Het droevige nieuws sloeg in als een bom ....
Weldra begon de geruchtenmolen op volle toeren te draaien ...Niemand kon geloven dat de sportieve Albert I, de held van Wereldoorlog I, zo maar van de rotsen tuimelt. Het geheimzinnig gedoe van het Paleis , de tegenstrijdige berichten, de flagrante ongerijmdheden in het gerechtelijk onderzoek ,het opzettelijk weglaten van een lijkschouwing, de afwezigheid van een overlijdensakte door een arts en van duidelijke foto's als bewijsmateriaal van de verwondingen bij het gevonden lijk , deden velen besluiten dat er een doofpotoperatie was geweest . Waarom ?
De volksmond wilde dat de Koning vermoord was door een jaloerse rivaal.
Het was immers geweten dat Koning Albert er stiekem verschillende minnaressen op nahield.Op het einde van zijn leven kwam zelfs aan het licht dat hij verschillende bastaarden had verwekt...(Later hierover meer !)
Het is echter onwaarschijnlijk dat deze hypothese klopt gelet op de plaats en de omstandigheden waarbij het lijk werd gevonden....Welke moordenaar zou het in zijn hoofd halen om een dergelijke enscenering op te voeren ? Eén persoon alleen was daartoe zeker niet in staat !

(wordt vervolgd)

11:14 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |  Print

woensdag, 19 september 2007

KONING ALBERT I : VERONGELUKT of VERMOORD ?

250px-Albert_I_Koning_der_BelgenPrins Albert, geboren op 8 april 1875 is het jongste kind van Prins Filips van Vlaanderen (de broer van Leopold II).
Omdat Leopold II geen mannelijke troonopvolger heeft en de Salische Wetten gelden, komt bij zijn overlijden de kroon aan zijn broer Filips toe. Maar deze doet - mede door zijn slecht gehoor - afstand van zijn prerogatieven ten voordele van zijn zoon Prins Boudewijn.Door de vroegtijdige dood van de kroonprins op 23 januari 1891 werd zijn broer Albert de troonopvolger...
Op 2 october 1900 trouwde Albert met Elisabeth, Hertogin in Beieren.(geboren op 25 juli 1876), de dochter van Karl Theodor van Beieren-Wittelsbach.Na de dood van Leopold II werd hij op 23 december 1909 aldus de derde koning der Belgen...
Intussen waren in 1901 Prins Leopold(de latere koning Leopold III) , in 1903 Prins Karel (de latere Prins-Regent) en in 1906 Prinses Marie-José (die later trouwde met Umberto , de kroonprins van Italië) geboren.
Albert I was de eerste Belgische Vorst die de eed in de twee landstalen aflegde.Tijdens de oorlog was hij samen met koningin Elisabeth een ware steun voor de soldaten aan het front wat hem de ere-titel van Ridder-Koning opleverde.
Hij was een sportman in hart en nieren. Hij wandelde ,fietste en was een verwoed bergbeklimmer.Precies de beoefening van deze sport zou het einde van zijn leven betekenen.....
Op 17 februari 1934 verliet Koning Albert I zijn paleis in gezelschap van een kamerdienaar om zich naar Marche- les- Dames te begeven.Hij wilde er wat klimmen om daarna naar Brussel terug te keren. Het noodlot sloeg toe.. ! Albert I verongelukte door een val van de rotsen.Na zijn dood gonsde het in België en in het buitenland van de wildste geruchten omtrent de omstandigheden waarop hij verongelukte..

In 2004 verscheen het boek " De Val van Albert I"(uitgeverij Van Halewyck"). Auteur, journalist Jacques Notermans, trekt de officiële doodsoorzaak in twijfel en besluit dat Albert I niet in Mache-les-Dames is gestorven maar elders werd vermoord en dat het lijk daarna getransporteerd werd naar de plaats waar het werd gevonden ...
Waarom ? Door wie ? In ons volgend artikel onderwerpen we de verschillende versies aan een grondige analyse !

14:44 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Print

maandag, 13 augustus 2007

FILIPS, GRAAF VAN VLAANDEREN

418px-De_Graaf_van_VlaanderenHet is verwonderlijk hoe weinig aandacht er in onze geschiedenisboeken besteed werd aan de broer van Leopold II , Prins Filips, Graaf van Vlaanderen
Deze eerder onopvallende figuur hield zich het liefst onledig met zijn meer dan 30.000 boeken en zijn paarden.Deze minzame man toonde weinig of geen interesse voor de politiek.Zijn vrouw , prinses Maria von Hohenzollern-Sigmaringen hield zich vooral bezig met haar gezin en met liefdadigheid.
Na de dood van de zoon van Leopold II was Filips plots de wettige troonopvolger.Doch op zijn dertigste was hij bijna volledig doof geworden en voordien had hij het koningschap van Roemenië geweigerd alsook de Griekse Kroon.
Zijn oudste zoon, kroonprins Boudewijn, werd aldus als troonopvolger in stelling gebracht.Doch op 23 januari 1891 sloeg het noodlot toe: Prins Boudewijn overleed op zijn 21ste aan de gevolgen van een acute longontsteking.
In 1905 deed de Graaf van Vlaanderen definitief afstand van de opvolgingsrechten ten voordeel van zijn jongste zoon Albert.( de latere Albert I)
De troonopvolging had een opmerkelijke zijsprong gemaakt in de geschiedenis van het Belgische koningshuis !
Het noodlot had bij de Saksen-Coburgs voor de derde maal toegeslagen want voor de derde keer sedert de stichting van de dynastie kwam de voorbestemde kroonprins vroegtijdig om het leven.
Louis-Philippe, de zoon van Leopold I, stierf toen hij amper 10 jaar oud was.
Leopold , de zoon van Leopold II, stierf op 9-jarige leeftijd en Prins Boudewijn, de zoon van Filips, graaf van Vlaanderen , stierf op zijn 21ste.
Het is een feit dat deze dramatische gebeurtenissen bepalend zijn geweest in de geschiedenis van de Belgische dynastie.Waren deze troonopvolgers niet vroegtijdig gestorven dan hadden we vandaag een andere koninklijke familie gehad.
Geschiedenis is het resultaat van een samenloop van onverwachte omstandigheden en toevalligheden. ..

15:42 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Print

donderdag, 19 juli 2007

PRINSES CLEMENTINE : de derde dochter van Leopold II

180px-Clementinebelgium1872Leopold II en Koningin Maria Hendrika waren bijna 20 jaar getrouwd als hun derde dochter Clementine op 30 juli 1872 geboren werd.
Koning Leopold die op een troonopvolger had gehoopt kon zijn ongenoegen niet verbergen en wilde van dan af met Maria Hendrika niets meer te maken hebben.Voor haar maakte het niet veel uit : haar huwelijk met de liefdeloze, cynische koning der Belgen was van bij het begin een hel geweest.
Tijdens haar prille jaren op het Paleis voelde Prinses Clementine zich eenzaam en verlaten en onderging ze net als haar oudere zussen een harde opvoeding.
Ze groeide op aan de zijde van haar vader als een stille , in zichzelf gekeerde vrouw.
Prinses Clementine is bijna dertig als ze verliefd werd op de 10 jaar oudere Victor Napoleon.Leopold II die met de Bonapartes niets te maken wilde hebben verzet zich met man en macht tegen hun liefde.Maar Clementine en haar verloofde gaven niet op.
Pas na de dood van Leopold II op 17 december 1909 was de weg vrij om in het huwelijk te treden.
In 1955 overleed ze in Nice.
Van de 3 dochters van Leopold II is ze de enige die relatief gelukkig is geweest.In de jaren die haar huwelijk voorafgingen nam ze samen met haar vader vaak de honneurs waar (haar moeder verbleef in het verre Spa) en werd door de bevolking graag gezien. Zo zag men haar vaak in Oostende waar ze met de koninklijke familie af en toe verbleef...

14:11 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |  Print

maandag, 25 juni 2007

PRINSES STEFANIE en HET MAYERLINGDRAMA

250px-Stefanie_en_RudolfPrinses Stefanie (geb. 21 mei 1864), de tweede dochter van Leopold II, kreeg net als haar zussen Louise en Clémentine, een harde opvoeding zonder ouderlijke affectie.Leopold II koos voor de onverschilligheid en het overspel en hun moeder Koningin Maria-Hendrika vluchtte in een somber en eenzaam bestaan in Spa.
Op haar zestiende werd ze door haar vader uitgehuwelijkt aan de 22-jarige Rudolf, kroonprins van het Oostenrijkse keizershuis.(Hij was de enige zoon van de alombekende Keizerin Sissi en Keizer Frans-Jozef I)
Ook hier had Koningin Maria-Hendrika verzuimd haar dochter de nodige sexuele opvoeding mee te geven.Niet te verwonderen dat Rudolf steeds meer en meer het gezelschap opzocht van andere schoonheden.Hun eerste kind was een dochter. Later bleek dat er geen mannelijke opvolger kon geboren worden...Enige tijd na de bevalling moest Prinses Stefanie verschillende heelkundige ingrepen ondergaan. Mede door het liederlijke leven van Rudolf was zij besmet door een venerische ziekte !

Met Rudolf ging het van kwaad naar erger.Tijdens één van de vele recepties aan het Weense Hof ontmoette hij de 18-jarige Griekse schoonheid, Maria Vetsera.Een paar weken later zonderde hij zich op 30 januari 1889 met haar af in een kamer op zijn jachtgoed Mayerling.Hij doodde er zijn minnares en pleegde daarna zelfmoord !
Ondertussen had Stefanie ook haar geheim.Ze was verliefd op Graaf Potocki.Een paar maanden na Rudolfs zelfmoord stierf deze Poolse edelman aan tongkanker...
Leopold II die al die drama's met moeite kon verwerken brak definitef met zijn dochter en onterfde haar.
Eindelijk zal Prinses Stefanie in alle stilte toch nog wat geluk kennen aan de zijde van Graaf Lonvay.
Prinses Stefanie stierf op 9 september 1945 op 81-jarige leeftijd...

12:41 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |  Print

maandag, 14 mei 2007

PRINSES LOUISE VAN BELGIË : DE SCHANDAALPRINSES !

Louise_van_BelgiePrinses LOUISE van België werd geboren op 18 februari 1858 als eerste dochter van Leopold II en zijn echtgenote Maria - Hendrika. ( Op het moment dat ze geboren werd waren zij nog geen koning en koningin der Belgen).
Ze kreeg net als haar andere zussen een strenge,sobere en harde opvoeding achter de Brusselse paleismuren.In haar jeugd bekloeg ze zich telkens weer over het gebrek aan aandacht van haar vader en het stijve protocol waarmee ze met haar ouders moest omgaan.
Op 16-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan haar 31-jarige neef Prins Filip van Saksen-Coburg-Kohary.Hij was de schatrijke erfgenaam van het fabelachtige fortuin van het geslacht der Kohary's.
Louises huwelijksleven in Oostenrijk werd een echt drama...Het begon reeds met een traumatiserende huwelijksnacht waarin zij - als onervaren meisje - op de vlucht sloeg voor de sexuele toenadering van haar kersverse echtgenoot.Al gauw zou ze ervaren dat de huwelijkstrouw van Filip niets te betekenen had maar uit plichtbesef en wegens zijn enorme fortuin liet Louise haar man met zijn minnaressen begaan...en leidde ze een onbezorgd leventje !
En toen - op haar zevenendertigste - ontmoette ze de man van haar leven,Graaf Mattacic, een officier uit het keizerlijke leger.
Hun hartstochtelijke verliefdheid werd het begin van Louises ondergang...Na de felle kritiek van haar ouders uit Brussel en van Keizer Franz-Josef , draaide Filip - haar nog steeds officiële echtgenoot - de geldkraan dicht !....
Als later nog een potsierlijk duel volgde tussen Filip, de wettige echtgenoot , en Mattacic, de minnaar van Louise, vluchtten de geliefden naar Kroatië....Maar Mattacic werd van alles en nog wat beticht, aangehouden en gevangen gezet en Louise werd - met goedkeuring van Leopold II - in een tehuis voor zwakzinnigen opgesloten !...
Maar liefde overwint alle hindernissen....!
Mattacic kwam vrij en slaagde erin zijn geliefde Louise uit het gesticht te bevrijden.Ze vonden een veilig onderkomen in Frankrijk maar waren totaal berooid. Leopold II weigerde zijn dochter te steunen en verkoos zijn immense fortuin aan zijn minnares Blanche Delacroix te besteden !
Pas na het overlijden van haar vader kon Louise naar België terugkeren.... Ze weigerde echter haar minnaar af te zweren en moest ons land opnieuw verlaten.
Tot aan zijn dood in 1923 bleef ze met volle overgave de zieke Mattacic verzorgen.
Louise zelf overleed op 1 maart 1924 eenzaam en vergeten in schrijnende armoede in een rusthuis voor behoeftige oudjes in het Duitse Wiesbaden.Op haar sterfbed droeg de schandaalprinses de foto van haar minnaar in de handen...!
Voordien had haar eigen dochter,Prinses Dorothea, haar de rug toegekeerd en was haar zoon , Prins Leopold , door zijn psychisch gestoorde minnares - met een pistoolschot in het gelaat -gedood. (wordt vervolgd)

12:18 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

woensdag, 02 mei 2007

LEOPOLD II VERLIEFD OP EEN JONGE PROSTITUEE

blanchedelacroixRond de jaren 1900 stond België aan de top van zijn economische macht en culturele uitstraling.De grootheidswaan en de praalzucht van Leopold II leidden tot prachtige realisaties op stedenbouwkundig gebied van o.a Victor Horta en Henry Van de Velde.De verhoogde welvaart en de toegenomen mobiliteit wekten de illusie dat iedereen van de nieuwe rijkdom en vrijheid kon genieten.
"De Belle Epoque" was een tijd van expansie en grandeur.De groeiende democratisering legde de basis van onze moderne samenleving.
Intussen was Leopold II één van de rijkste en machtigste mannen ter wereld geworden. Dat hij het niet nauw nam met de echtelijke trouw was een publiek geheim.In alle stilte was Koningin Maria- Hendrika voorgoed naar Spa vertrokken ...terwijl hij af en toe de lakens deelde met de mooiste meisjes van de "beau monde" !In de pers werd hij keer op keer op de korrel genomen maar blijkbaar kon het hem niet schelen ...Door zijn opvallende fysiek, zijn machiavellisme, zijn cynisme, zijn gebrek aan familiezin en zijn zwak voor vrouwelijk schoon was hij een dankbaar onderwerp voor karikaturisten en pamflettisten.Marguerite d'Estève, Emilienne d'Alençon, Clara Vard en zovele andere namen van vrouwen werden genadeloos aan de Koning met de witte baard gekoppeld...
In de herfst van 1900 was Leopold in Parijs.Hij ontmoette er de 17-jarige Blanche Delacroix, een luxe prostituee ...
Leopold viel voor haar onuitstaanbare charmes (Hij noemde haar liefkozend zijn "Très Belle" ) en ook Blanche kon aan de beloftes van deze oude en rijke man niet weerstaan. (Ze noemde hem in de omgang haar "Très Vieux").Weldra kwam ze de koning elke week in Brussel in het geheim opzoeken en regelmatig verbleef hij samen met zijn "escortmeisje" in Oostende.( Oostende : de koningin der badsteden - http://www.oostende.be)
Op 19 september 1902 stierf de verstoten Koningin Maria-Hendrika. Dan begon het rijk van Blanche !
Leopold II besteedde ontzettelijk veel geld aan zijn geliefde voor wie hij een adellijke titel kocht. Blanche zou voortaan als de Barones de Vaughan door het leven gaan. Daarbij werd ze de moeder van zijn twee bastaardzonen Lucien en Filip.
Wat niemand kon vermoeden gebeurde :op zijn sterfbed trouwde hij met Blanche....Ze was 26 jaar ! Maar het sprookje was uit !Onder druk van de publieke opinie en de koninklijke familie moest ze het land verlaten.Tot overmaat van ramp werd na haar vlucht naar Parijs beslag gelegd op alle bezittingen en kastelen die Leopold II haar in zijn verliefde bui geschonken had...en bleef ze eenzaam en berooid met haar vroegere minnaar Durrieux (met wie ze 10 maanden later hertrouwde) achter ! Ze stierf in 1948 aan suikerziekte. Pittig détail : haar 2 zonen (verwekt door Leopold II) kregen later de familienaam van hun stiefvader !

11:16 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

maandag, 23 april 2007

LEOPOLD II : WELDOENER MET EEN DUIVELSE GEEST ?

mon_his_leopold_II_highToen Leopold , als tweede zoon van Leopold I en Koningin Louise-Maria , het levenslicht zag, was hij meteen de troonopvolger. Een jaar voordien was Louis-Philippe , zijn broertje van amper 10 maanden oud, overleden.
De juichende Belgische bevolking had zich niet kunnen inbeelden dat de latere Koning Leopold II de minst populaire vorst ooit zou worden ..Niemand had zich inderdaad kunnen voorstellen dat zijn onderdanen de lijkstoet op de dag van zijn begrafenis zouden beschimpen en uitjouwen !
Leopold II was zeker moeders mooiste niet . Hij had grote oren en een lange scherpe neus die zijn bleke gezicht ontsierde.Hij droeg zijn haar in een scheiding en later liet hij een vreemde baard groeien.Tijdens zijn jeugd was hij lui ,slordig en ongeïnteresseerd hoewel hij toen al een zekere voorliefde koesterde voor de natuur en de aardrijkskunde..
Toen hij 18 werd koppelde zijn vader , Leopold I , hem aan de mooie, blonde 16-jarige Maria-Hendrika, Aarthertogin van Oostenrijk.
Hun talenkennis was het enige wat beiden gemeen hadden.Voor de rest zou hun huwelijksleven uitwijzen dat ze elkaars tegenpolen waren.Hij had haar nodig om zijn kinderen op de wereld te brengen maar voor de rest behandelde hij haar met cynisme en misprijzen. Zijn vriendinnen en minnaressen zocht hij buiten het huwelijk !
In de eerste drie jaar werden 3 kinderen geboren : Louise, Leopold ( de kroonprins die in 1869 overleed ) en Stefanie. Als in 1872 Clementine geboren werd -(opnieuw een dochter en dus geen troonopvolger !) -keerde hij Koningin Maria-Hendrika voor goed de rug toe.
Als Koning hield hij eraan dat alles naar zijn wensen verliep.Kritiek op zijn persoon duldde hij niet en met verbetenheid streefde hij alleen persoonlijk succes, macht en geld na ....Dit alles kwam ook tot uiting in zijn veel besproken koloniale politiek.Zijn geldzucht lag aan de grondslag van afschuwelijke gruweldaden tegen de arme inheemse bevolking in Kongo....een kolonie die hij later als een vergiftigd geschenk aan België overdroeg
Met dezelfde gedrevenheid stortte de Koning der Belgen zich ook in allerlei avonturen met vrouwen van allerlei pluimage ( "La Belle Epoque" was ook een periode waarin prostitutie welig tierde ! ) en maakte zijn land tot ver buiten de grenzen nog meer te schande !!!..... (wordt vervolgd)

18:58 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 17 april 2007

DE TRAUMA'S VAN CHARLOTTE

Het kasteel van BoechoutSoms is het moeilijk het denken, voelen en handelen van de medemens te begrijpen....
Via psychoanalyse kunnen psychiaters en psychotherapeuten ons meer inzicht geven in de diepere oorzaken die aan de basis liggen van psychische spanningen, evidente gedragsstoornissen en geestesziekten..
Samen met vele auteurs vragen we ons af welke trauma's in het turbulente leven van de ex-keizerin van Mexico een bepalende rol hebben gespeeld ...
In de eerste plaats moeten we teruggaan naar haar strenge opvoeding.
Voor haar vader, Leopold I, waren grootheid, macht, geld en seks vier belangrijke en dominante zaken in zijn leven.
Haar moeder daarentegen was eerder de tegenpool...Ze was diep gelovig , sociaalvoelend, geïnteresseerd in de geestelijke aspecten van het bestaan en eerder afkerig van de lichamelijke geneugten des levens.Toen Koningin Louise-Marie in droeve omstandigen te Oostende overleed, was Charlotte 10 jaar oud en stortte haar wereld in. De opvoeding en het wereldbeeld dat haar achteraf werd opgedrongen heeft ongetwijfeld zware psychische sporen nagelaten.Dit alles in samenloop met een genetisch bepaald patroon kan aanleiding gegeven hebben tot haar frustraties , manisch-depressief handelen, paranoia en onmiskenbare tekenen van schizofrenie.
Hoe moest zij omgaan met de ontluikende liefdesgevoelens voor haar ideale man : Maximiliaan ? Hoe hard was zij als jonge vrouw ontgoocheld door de amoureuze escapades van haar echtgenoot ? Hoe heeft ze haar frigiditeit beleefd ? Hoe reageerde ze op het feit dat de Mexicaanse bevolking haar haatte ? Hoe kon ze zich verzoenen met haar innig verlangen naar een troonopvolger en het zelf gewilde huwelijk zonder sexuele toenadering als straf voor de ontrouw van haar echtgenoot ? Welke gevoelens maakten zich van haar meester op een ogenblik dat ze machteloos moest toezien hoe haar keizerlijke droom aan diggelen werd geslagen ? Hoe ging zij om met haar schuldgevoelens toen ze tot de vaststelling kwam dat haar geheime zwangerschap een definitieve streep zette onder haar evidente dromen van grootheid en macht ?Hoe verwerkte ze het nieuws over de executie van Maximiliaan ?
De oorzaken van de waanzin van Charlotte zullen nooit met zekerheid achterhaald worden...Wellicht zullen de geruchten en roddels voor goed de geschiedenis ingaan en zal het moeilijk worden om waarheid en leugens ,historische feiten en verzinsels van elkaar te scheiden...
Eén ding staat vast : ook koningskinderen ontsnappen niet aan de harde wetmatigheden en de mysterieuze toevalligheden van het leven !

11:23 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

donderdag, 12 april 2007

BEVIEL KEIZERIN CHARLOTTE VAN EEN BUITENECHTELIJKE ZOON ?

Maxime WeygandOp 9 oktober 1866 begint de eenzame afzondering van Charlotte in Kasteel Miramar in samenspraak met het Belgische koningshuis en de Oostenrijkse Keizer.
Intussen weigert Charlotte elk voedsel uit een obsessionele schrik voor vergiftiging.Ze is totaal afgesloten van de buitenwereld en elke actualiteit wordt voor haar verborgen gehouden.Zelfs over haar gefusilleerde echtgenoot Maximiliaan, de Keizer van Mexico, wordt haar niets verteld...
De eenzaamheid doet haar geen goed en wanneer haar broer Leopold zich zorgen begint te maken stuurt deze zijn vrouw Maria-Hendrika naar Miramar.Op 31 juli 1867 is Charlotte samen met haar schoonzus opnieuw in Laken.Na enige tijd lijkt haar toestand beter te worden en laat men haar in het Kasteel van Tervuren verblijven.Op 12 januari 1868 ( acht maanden na zijn dood !) verneemt ze het dramatische einde van Keizer Maximiliaan.
Op 3 maart 1879 slaat het noodlot opnieuw toe. Het kasteel van Tervuren gaat in de vlammen op en Charlotte keert noodgedwongen naar Laken terug.Leopold II koopt echter voor haar kasteel Bouchout te Meise. Op 5 april 1879 verhuist de ex-keizerin naar het prachtige domein en zal er afgezonderd en vergeten blijven leven tot aan haar dood op 19 januari 1927. Ze is dan 87 jaar !Al die jaren is haar leven een aaneenschakeling geweest van heldere periodes afgewisseld met diepe depressies en een freudiaans afwijkend gedrag...

Pas na haar dood kwamen de tongen voor goed los ! Plots dook ook het verhaal over een buitenechtelijk kind weer op...Tot op vandaag kan echter niemand met zekerheid zeggen wat waar en verzonnen is. Misschien brengt een DNA-onderzoek binnenkort definitief uitsluitsel !

Bij haar noodgewongen terugkeer uit Mexico om hulp af te smeken van Napoleon III was het velen reeds opgevallen dat de Keizerin steeds een brede mantel droeg en wilde geruchten deden de ronde dat ze tijdens de boottocht naar Europa verschillende keren misselijk werd.Haar bezoek aan Paus Pius IX zou - naast haar vraag om tussenkomst om haar echtgenoot te helpen - ook te maken hebben gehad met de biecht van haar buitenechtelijke zwangerschap....Het zou ook dezelfde Paus geweest zijn die zowel het Belgische koningshuis als het Oostenrijkse Hof inlichtte over het schandaal in wording....Hierop zouden beide vorstenhuizen beslist hebben om Charlotte in Miramar met een beperkt aantal bedienden te "isoleren" van de buitenwereld.Daar zou Charlotte in alle stilte kunnen bevallen van een zoon die onmiddellijk naar Brussel werd overgebracht waar hij aan de Burgerlijke Stand werd aangegeven als een kind zonder vader en moeder en de naam Maxime (Weygand) meekreeg...(De voornaam Maxime is een afkorting van Maximiliaan !)
Bij de speurtocht naar de vermoedelijke vader verwijzen sommigen naar het hoofd van haar militaire erewacht - een zekere Alfred Van der Smissen - die haar vaak op haar "eenzame" reizen vergezelde...Maxime Weygand ,de buitenechtelijke zoon, werd later door het Belgische koningshuis in het geheim met de nodige zorgen omringd en beschermd..Sommigen beweren zelfs dat Maxime sprekend op Van der Smissen leek ! (Alfred Van der Smissen pleegde om onopgehelderde redenen in 1895 zelfmoord !)
Ook over de oorzaak van "de waanzin" van Charlotte en haar buitenechtelijke "doodzonde" werden tot nu toe heel wat theorieën ontwikkeld. ...In een volgende bijdrage komen we hierop terug. (WORDT VERVOLGD)
Kasteel MIRAMAR (Triëst)

FOTO_VD_SMISSEN Alfred

19:02 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 03 april 2007

DE EROTISCHE FANTASIËN VAN PRINSES CHARLOTTE

CHARLOTTE van BelgiëOp 7 juni 1840 beviel Louise -Marie, onze eerste koningin, na een zware en uitputtende zwangerschap van een dochter : Prinses Charlotte van België.De naam Charlotte verwijst naar Charlotte van Wales, de in het kinderbed gestorven eerste vrouw van Leopold I
Hoewel Leopold in het begin niet zo gelukkig was met de geboorte van een dochter werd het schattige meisje zijn grote lieveling.
Na deze zwangerschap zal het met de gezondheid van de koningin nooit meer goed komen...Op lichamelijk gebied is het voor Louise-Marie bijna onmogelijk geworden om de nog viriele Leopold I tegemoet te komen...
Niet te verwonderen dat hij de gunsten van andere vrouwen opzocht !
Charlotte is amper 10 jaar oud wanneer Louise-Marie in Oostende sterft.
Het trauma van het stervensproces en de shock van de dood van haar tedere moeder zal de levenslust van het mooie , intelligente meisje diep verstoren... Verdriet en eenzaamheid leiden tot depressieve buien en satanische visioenen...
Als ze 16 jaar oud is wordt ze tot over haar oren verliefd op de 24-jarige Maximiliaan van Oostenrijk, de broer van de Oostenrijkse keizer Franz-Josef.
Charlotte gaat met haar droomprins in het kasteel Miramar bij Triëst wonen.
Maar haar leven dat als een sprookje begonnen was zal echter een vreemde wending nemen.
Na enkele jaren blijft ze nog steeds kinderloos en roddels doen meer en meer de ronde dat haar (impotente ?) man verscheidene buitenechtelijke relaties heeft.Er wordt zelfs verteld dat hij bij een Weense prostituée en geslachtziekte opliep...Op 3 oktober 1863 krijgt Maximiliaan - op verzoek van Napoleon III - de keizerskroon van Mexico aangeboden. De mooie , ambitieuze Belgische Prinses Charlotte wordt meteen de Keizerin van Mexico !
En toch is niet alles koek en ei : als straf voor zijn vele escapades met zijn minnaressen en door haar trotse onvergeeflijkheid weigert Charlotte elk sexueel contact met de keizer.Ze slapen in aparte kamers en zien elkaar nog slechts voor de lopende administratieve zaken.
In het land gaat het niet goed.Het volk blijft zich tegen Maximiliaan verzetten en de Keizer slaagt er niet in het hoofd te bieden aan de de opstanden van de guerrillero's van Benito Juarez.
Ten einde raad wordt Keizerin Charlotte naar Europa gestuurd om bij de bevriende koningshuizen hulp te vragen..Napoleon III en Paus Pius IX sturen haar wandelen...De noodzakelijke hulp komt er niet ! Ze zinkt weg in een diepe depressie en af en toe vertoont haar verwarde geest de eerste tekenen van zinsverbijstering.Ze valt ten prooi aan hysterie en achtervolgingswaanzin en heeft geregeld echte crisissen van razernij..
Volgens sommigen zette ze haar extreme erotische sadomachochistische fantasiën in werkelijkheid om en gaf ze zich tot bloedens toe zweepslagen op haar naakte dijen.Ze vond "dat het een ware weldaad voor de gezondheid en de ziel" was....
In een brief aan een hooggeplaatste militair schreef ze " Kom mijn kamer binnen zonder kloppen, met een zweep of een stok en ransel mij af over mijn hele lichaam.En ik trek mijn kleren uit en doorsta alles alsof het niets is.En het spreekt vanzelf dat u zich daarna ook zal uitkleden en dat ik u over heel uw lichaam zal kastijden zoals u het met mij hebt gedaan.."
Was dit een uiting van haar lang opgekropte sexuele frustraties in haar haat-liefde verhouding met Maximiliaan ? Lagen haar onbevredigde verlangens naar lichamelijke harmonie en diep verdrongen passionele liefde mee aan de basis van haar psychische problemen ?
De dokters schrijven haar dringend rust voor en laten haar naar Miramar vertrekken. Haar gedrag verontrust ook de Oostenrijkse keizer en deze verzoekt Leopold II om de nodige beschermingsmaatregelen voor Charlotte te treffen.Charlotte wordt in het prachtige kasteel Miramar in Triëst aan de Adriatische kust opgesloten en bewaakt door een schare goed uitgekozen bedienden...Kwatongen beweren dat de hysterische gekke Keizerin van Mexico toen zwanger was en om een schandaal te vermijden van de buitenwereld afgezonderd werd....om er in alle stilte te bevallen van een zoon ! Tot op heden is dit mysterie nog niet echt onthuld hoewel er aanwijzingen zijn die ontegensprekelijk in die richting wijzen. (In een andere bijdrage komen we hierop zeker nog terug !)
In Mexico gaat het intussen van kwaad naar erger.Maximiliaan moet met zijn leger het onderspit delven tegen de rebellen van Juarez.
Tijdens een hopeloze vluchtpoging wordt hij echter gevangen genomen.Zijn rijk is uit en hij wordt door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld...Juarez laat Maximiliaan op 19 juni 1867 zonder pardon fusilleren....In Miramar krijgt de omgeving van Charlotte opdracht om haar dit dramatische gebeuren te verzwijgen !

( WORDT VERVOLGD)

19:45 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 30 maart 2007

DE KINDEREN VAN LEOPOLD I

Leopold.I en zijn kinderenEven ons geheugen opfrissen ....

Uit het huwelijk van Leopold I (1790-1865) met Louise-Maria van Orléans (1812-1850) werden 4 kinderen geboren.

1.Louis-Philippe (1833-1834),Hertog van Brabant.Hij overleed amper 10 maanden oud.

2.Leopold II (1835-1909),de tweede Koning der Belgen.Hij huwde in 1853 met Maria-Hendrika (1836-1902),Aartshertogin van Oostenrijk.

3.Filips (1837-1905),Graaf van Vlaanderen, huwde in 1867 met Maria von Hohenzolern-Sigmaringen (1845-1912).Hun jongste zoon is de latere Koning Albert I (1875-1934).

4.Charlotte(1840-1927),Keizerin van Mexico ,gehuwd met Maximiliaan van Oostenrijk (1832-1867),Keizer van Mexico.

Samen met Arcadie Claret had Leopold nog 2 bastaardzonen :

1. Georg MEYER, von Eppinghoven (1849-1904)

2. Arthur MEYER, von Eppinghoven (1852-1940)

In één van de volgende fragmenten behandelen we uitvoerig het zeer intrigerend leven en de mysterieuze waanzin van Charlotte, Prinses van België en Keizerin van Mexico.

15:12 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 27 maart 2007

HET EINDE van LEOPOLD I ....

leopold I(foto staande)Op zijn zestigste was er van de legendarische schoonheid van Leopold I niet veel meer te merken.De man van wie Napoleon Bonaparte ooit zei "dat hij nog nooit zo'n knappe man had gezien ",verborg nu zijn kaalhoofdigheid door een pruikje te dragen en liet zijn wenkbrauwen met een potlood bijwerken en af en toe zijn wangen lichtroze poederen...
Ook zijn karakter was er niet op verbeterd en zijn gezondheid ging stilaan achteruit....Hij doorstond helse pijnen wegens galstenen en jichtaanvallen en was onder bestendige doktersbehandeling. 's Nachts kon hij moeilijk in bed blijven : hij sliep rechtop met het hoofd tegen de muur en een kussen onder elk oksel.
Intussen was Arcadie Claret zijn troostende verpleegster...
In 1865 was hij 75 jaar en sloeg het noodlot toe .
Eerst werd hij door een hersenbloeding getroffen en later- na een bezoek aan Koningin Victoria van Engeland - kreeg hij ook nog bronchitis.
Op 10 december 1865 stierf hij omringd door zijn vertrouwelingen..
Intussen had zijn schoondochter, Maria-Hendrika, de toekomstige koningin, zijn trouwe minnares Arcadie Claret - wellicht na een hevige familieruzie - van zijn sterfbed verdreven.
Het laatste woord dat hij uitgesproken had was "Charlotte".
Dacht hij aan zijn eens zo geliefde vrouw Charlotte van Wales of aan zijn dochter Prinses Charlotte, ,de latere ex-keizerin en weduwe van de gefusilleerde keizer van Mexico ?
De dag van zijn begrafenis kwamen duizenden Belgen een laatste hulde brengen aan hun koning die hen meer welvaart , vrede en stabiliteit had bezorgd.Vanuit alle hoeken van de wereld stroomden rouwbetuigingen toe.
Leopold I werd begraven in de O-L-Vrouwekerk van Laken.
Hoewel het zijn wens was om aan de zijde van prinses Charlotte van Wales bijgezet te worden vond de regering dat de stichter van de dynastie zijn laatste rustplaats in België verdiende.En zo geschiedde ...
Eén van de invloedrijkste koningen ooit was niet meer !
Een paar dagen later,in een theatrale troonrede voor de Kamer en Senaat zei zijn opvolger, Leopold II ,letterlijk : " België heeft net als ik een vader verloren "....

12:25 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 23 maart 2007

KONING LEOPOLD I en zijn minnares ARCADIE CLARET

arcadieIn 1850 is koningin Louise-Marie ziek.De revolutie van 1848 heeft haar familie uit Frankrijk verdreven en haar vader overlijdt korte tijd later.
De koningin trekt zich eenzaam en verlaten terug en in al haar verdriet verneemt ze dat Leopold I een relatie begonnen was met de 15-jarige Arcadie Claret de Viescourt.In haar hart weet ze dat hij haar meerdere malen ontrouw is geweest en ze beseft maar al te goed dat de koning van jonge knappe vrouwen houdt.
Arcadie Claret etaleert openlijk dat ze de geliefde is van de koning en pronkt in de stad met al haar pracht en weelde die ze van haar minnaar kreeg.Het volk stelde haar arrogantie niet op prijs en jouwde haar regelmatig uit toen ze uitdagend in een open koets door Brussel reed.Ook Leopold werd het mikpunt van spot en misprijzen en werd ook door zijn toenmalige ministers op de onhoudbare toestand gewezen...
Maar de koning ontvouwde één van zijn meest opmerkelijke plannen.Hij liet zijn geliefde Arcadie Claret in het huwelijk treden met zijn stalknecht, een zekere Frederik Meyer.De dekmantel van het schijnhuwelijk was perfect.De arme Meyer werd onmiddellijk na zijn huwelijk naar Duitsland gestuurd en de twee geliefden konden volop hun gang gaan !
Weldra werd Georges, de eerste bastaardzoon van Leopold ,geboren.Drie dagen voor de dood van Louise-Marie op 11 oktober 1850- onder zware druk van de publieke opinie en de reacties van de toenmalige politici - vertrok Arcadie Claret naar Duitsland.
Maar de relatie kreeg nog een staartje : op 25 september 1852 werd Arthur, de tweede bastaardzoon van Leopold geboren.Zowel Arcadie als haar twee zonen werden later in de adelstand verheven. Zij gingen voortaan door het leven als baronnes en baronnen van het adellijk geslacht Von Eppinghoven.(zo genoemd naar de naam van een landgoed waarvan Leopold I eigenaar was !)
Vandaag nog leven hun nakomelingen wijd verspreid over verschillenden continenten.Meer dan 20 jaar bleef Arcadie Claret,baronnes von Eppinghoven aan de zijde van Leopold I.Het was wellicht de langste liefdesrelatie in zijn veel bewogen leven....
Is het niet opvallend hoe tot op heden - op een paar moedige publicaties na ! - zo bitter weinig omtrent deze harde waarheid over Leopold I werd geschreven en hoe zeer dit onderwerp tot op de dag van vandaag nog altijd door velen als een taboe wordt beschouwd ?

16:30 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

dinsdag, 20 maart 2007

LOUISE-MARIE van ORLEANS : EERSTE KONINGIN DER BELGEN

250px-Koningin_Marie-Louise_van_Belgi%C3%ABNa zijn installatie als Koning van België vinden zowel zijn onmiddellijke omgeving als Koning Leopold I zelf dat het tijd wordt om officieel voor een nageslacht te zorgen.Om dat te bewerkstelligen besluit hij opnieuw te trouwen.....Zijn keuze valt op de 19-jarige prinses Louise-Marie van Orléans, één van de drie dochters van de Franse koning Louis-Philippe.
Het huwelijk zal een zuiver "marriage de raison " worden en al die politieke overwegingen stemmen de toekomstige koningin van België droefgeestig.Leopold had zijn toekomstige bruid trouwens het laatst gezien toen ze als jong kind de begrafenis bijwoonde van zijn eerste vrouw Prinses Charlotte van Wales en vond het niet nodig met zijn verloofde opnieuw kennis te maken of haar te bezoeken.
Na onderhandelingen met zijn toekomstige schoonvader over de zakelijke en financiële kant van het huwelijk werd in augustus de trouwpartij in Compiègne voltrokken.Leopold is dan 42 jaar.De frêle levenslustige maar onervaren Louise -Marie is amper 20.
Berustend in haar lot en onzeker over haar toekomst verliet ze de volgende dag Frankrijk richting Laken.Voor de piepjonge koningin was het nieuwe leven in Brussel een grote aanpassing.
In juli 1833 schenkt de koningin het leven aan een troonopvolger maar Louis Philippe Leopold sterft nog geen jaar later.Nadien wordt de koninklijke familie uitgebreid met Leopold (de toekomstige Leopold II ), Filips (Graaf van Vlaanderen) en Charlotte.(de toekomstige keizerin van Mexico).Koningin Louise-Marie, die zich uitsluitend met de opvoeding van haar kinderen bezighoudt, wordt door de bevolking op handen gedragen Van de binnenlandse en buitenlandse politiek begrijpt ze niet veel.Ze voelt zich vaak alleen en verlaten....
Als haar vader jaren later tijdens de Franse Revolutie van de Franse troon verjaagd wordt en in ballingschap sterft is ze ontroostbaar. Ze vergaat van heimwee en verdriet. Haar steeds zwakkere gezondheid laat haar niet toe de sexuele honger van haar man volledig te bevredigen....
Het gevolg is dat Koning Leopold I zijn vertier buiten het huwelijk zoekt ..Weldra neemt de jonge Arcadie Claret de Viescourt haar plaats in...tot groot ongenoegen van de bevolking.
Doodziek en diep bedroefd om de gang van zaken zal de Eerste Koningin der Belgen in alle stilte op 11 oktober 1850 te Oostende overlijden.Ze is pas 38 jaar, de koning is er dan 60 !

11:58 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

vrijdag, 16 maart 2007

LEOPOLD von SAKSEN-COBURG WORDT KONING DER BELGEN

551px-Leopold_I_als_ruiterIn 1815 willen de grootmachten - na de Napoleontische oorlogen - voor goed orde op zaken stellen.
Op het Congres van Wenen beslist de Europese coalitie de macht van Frankrijk in te dijken door België en Nederland samen te voegen tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder de leiding van Willem I van Nassau.
Toen onze gewesten zich tijdens een korte Revolutie in 1830 afscheurden van Nederland werd door Het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid uitgeroepen en werd een Nationaal Congres samengesteld om de nieuwe natie te besturen...
Men ging op zoek naar een koning. Eerst koos men voor de hertog van Nemours, de 16-jarige zoon van de Franse koning Louis-Philippe. Groot-Brittannië verzette zich tegen een koning van Franse afkomst en schoof de in Londen wonende en tot Engelsman genaturaliseerde Duitser Leopold van Saksen-Coburg-Gotha voor.
Op 9 juli werd hij door het Nationaal Congres tot Eerste Koning der Belgen uitgeroepen.Voordien had hij om duistere redenen het aanbod van de Griekse Kroon afgewezen.
Een week later zette Leopold voet aan wal in De Panne en na een triomftocht door ons land legde hij op 21 juli in Brussel op het Koningsplein de grondwettelijke eed af...
Veel liefde voor zijn nieuwe vaderland had de koning echter niet.Velen beweren zelfs dat hij de inwoners hartsgrondig haatte.... Slechts twee dingen waren belangrijk voor hem: geld en seks. Zijn eerste prioriteit ( geld dus) was het vergaren van een fortuin .Vergeten we niet dat hij als kind was opgegroeid in de armste adellijke familie van Duitsland en hierdoor heel waarschijnlijk zwaar gefrustreerd was.
De Belgische Staat betaalde Leopold I jaarlijks de immense dotatie van 2,7 miljoen frank (vandaag 540 miljoen frank of 13,4 miljoen €) . Intussen kreeg hij ook nog een jaarlijkse dotatie van 50.000 ponden als weduwnaar van Prinses Charlotte(vandaag 250 miljoen frank of 6,2 miljoen €. ) Aldus kon hij in korte tijd een gigantisch privé-fortuin opbouwen en zijn privé-bezittingen uitbouwen....
Over zijn tweede prioriteit (seks dus) berichten we later wanneer we zijn liefdesleven met zijn jonge minnares Arcadie Claret - bij wie hij 2 bastaards verwekte - onder de loep nemen......

15:09 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |  Print

woensdag, 14 maart 2007

LEOPOLD en CAROLINE BAUER

350px-Leopold_portret_winterhalterHet huwelijk van Leopold von Saksen-Coburg met de rondborstige tijgerin , Prinses Charlotte van Wales, de erfgename van de Britse troon, kwam tot een dramatisch einde door haar overlijden in het kraambed.Leopold die echt van haar hield was ontroostbaar..Zijn verdriet was onmenselijk groot ! Charlotte's dood maakte echter van hem de rijkste prins van Engeland.Via zijn huwelijk ontving Leopold een jaarlijkse dotatie van 50.000 pond.Dit bedrag is vandaag gelijk aan 6,25 miljoen € of 250 miljoen Belgische franken.Leopold erfde ook alle bezittingen van zijn overleden vrouw !Daarbij had hij vroeger reeds het bekende Kasteel Claremont House gekregen.Vergeten we niet dat hij intussen zijn bezittngen wist uit te breiden en zijn rijkdom nog op te voeren...Naar het einde van de jaren 1820 drong de naaste omgeving van Leopold er op aan dat hij zijn veelwijverij zou stoppen en zou uitkijken naar een vaste stabiele relatie.In september 1828 vertrok hij naar Berlijn en ontmoette er de mooie actrice Caroline BAUER, die in Mozarts opera " De Toverfluit" de rol speelde van Papagena.Prompt werd de nog jonge maagd , die met haar moeder samenleefde, door Leopold ten huwelijk gevraagd. Het morganatisch huwelijk werd waarschijnlijk voltrokken in zijn paleis Claremont House.Dat het huwelijk geheim moest blijven zal wel als enige reden gehad hebben dat Leopold kost wat kost zijn rijkelijke dotatie niet wilde kwijtspelen...Maar de liefde zal niet duren. Leopold en Caroline groeiden uit elkaar.Toen Leopold in 1830 het vooruitzicht verwierf op de Griekse koningskroon was het duidelijk dat het burgermeisje,zoals ze later in haar mémoires zelf schreef, niet meer welkom was en " hij haar naïeve vertrouwen had misbruikt toen hij haar met valse beloften naar Engeland gelokt had om de verveling van een geblaseerde heer te verzoeten"..... Eind mei 1830 verliet Caroline Bauer samen met haar moeder Engeland. Ze voelde zich als een gedumpte hoer toen ze te horen kreeg dat ,indien Leopold koning wilde worden, hij met een echte prinses moest trouwen.Het huwelijk werd als onbestaande en ongeldig beschouwd.Gebroken door intens liefdesverdriet en haatgevoelens keerde ze terug naar Berlijn, hervatte haar optredens als actrice en huwde met een Poolse Graaf. De machtige vrienden van Leopold verbrandden achteraf alle officiële documenten zodat er rond dit huwelijk voor altijd een mysterie zal blijven hangen...Op 18 oktober 1877 pleegde Caroline Bauer zelfmoord door gif in te nemen...Graag willen we een historische leugen rechtzetten : Louise Marie van Orléans, de eerste koningin der Belgen, was dus de derde vrouw van Leopold I vermits Caroline Bauer zijn tweede vrouw was !

11:50 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print

maandag, 12 maart 2007

DE DUITSE DROOMPRINS TEMT DE BRITSE FEEKS

225px-Charlotte_%2C_Prinses_van_WalesWie zich verdiept in het levensverhaal van Leopold I komt steeds weer onder de indruk van de wijze waarop hij zich langzaam maar zeker wist op te werken tot één van de rijkste en invloedrijkste koningen ter wereld.Niemand slaagde er beter in dan hij om zijn ontegensprekelijke charmes en aantrekkingskracht op het vrouwelijk geslacht zo te combineren met talent en diplomatie.Toen hij in 1816 aan het Britse Hof werd uitgenodigd door de toemalige prins-regent,George van Wales (de toekomstige George IV) maakte hij er kennis met diens dochter Prinses Charlotte...Hij maakte diepe indruk op haar ...maar haar vader had reeds uitgemaakt dat ze zou trouwen met Willem II van Oranje, de toekomstige koning der Nederlanden.Charlotte verbreekt tegen de wil van haar vader de verloving. Weg was de droom van George van Wales.Aldus was het een koud kunstje voor de opportunist, rokkenjager en fortuinjager Leopold om de vrijgevochten jonge feeks te bekoren en aldus uitzicht te krijgen op een rijkelijk en invloedrijk bestaan aan de zijde van kroonprinses Charlotte....Stiekem droomde hij ervan om later over Engeland te regeren.In de lente van 1816 trad hij in het huwelijk. In 1817 was Charlotte zwanger.Bij de geboorte van het kind liep het mis : haar kind (een zoon) kwam dood ter wereld.Een paar uur later,op 5 november 1817 overleed Prinses Charlotte aan de gevolgen van de moeilijke bevalling.De dokter-verloskundige haalde zich de woede van het volk en de familie en de vrienden op het lijf en schoot zich ten einde raad een paar maanden later een kogel door het hoofd..Aldus eindigde één van de pijnlijkste ervaringen in het leven van Leopold.Zal hij deze zware beproeving te boven komen ? Hoe zal hij dit verdriet verwerken ? Zelf vertoeft de eenzame weduwnaar meestal in het buitenland.Hij verzorgt er zijn persoonlijke relaties en diplomatieke betrekkingen.Voor veel vrouwen is deze wereldburger de geschikte partij en overal liggen ze op de loer om zijn gebroken hart te lijmen !...(hierover later meer !)

11:19 Gepost door WV. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |  Print